ko smo mi?

uksk

Udruženje košarkaških sudija i komesara (u daljem tekstu: Udruženje) je sportska asocijacija/udruženje košarkaških komesara, sudija i pomoćnih sudija čije se sjedište nalazi na području Kantona Sarajevo sa ciljem da unapređuju i razvijaju košarkaski sport. Udruženje je osnovano 28.12.2018. i ima sjedište u Sarajevu, ulica Bardakčije 31. Svojim djelovanjem(suđenjem i edukacijom) želi da unaprijedi košarkaški sport u cijelini.

Udruženje je neprofitna , vanstranačka i nepolitička organizacija.

Udruženje ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Naši ciljevi

 • podsticanje rada i djelovanja košarkaških sudija i komesara članova Udruženja
 • podsticanje i razvoj košarkaškog sporta na području Kantona Sarajevo i šire
 • usklađivanje i koordiniranje rada članova Udruženja
 • zalaganje za edukaciju članova Udruženja
 • sportska saradnja sa sličnim udruženjima
 • obezbijeđivanje zaštite članova Udruženja
 • saradnja sa odgovarajućim državnim, društvenim, naučnim i stručnim organizacijama i drugim organizacijama, organima i tijelima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa

Struktura

Članovi UO Udruženja košarkaških sudija i komesara KS:

 • Medin Duškaj, predsjednik
 • Almir Akšamija, potpredsjednik
 • Mirza Hatibović, član
 • Nermin Nikšić, član
 • Samir Kadrić, član
Predsjednik skupštine Udruženja košarkaških sudija i komesara KS:
           Hariz Bilić
 

Potpredsjednik skupštine: 
           Sabina Balaš

Komisija za sudije i sudijska pitanja:

 • Haris Bijedić
 • Tarik Nikšić
 • Namik Fočo
Finansijsko materijalna komisija:
 • Amina Avdić
 • Miralem Kasumović
 • Diana Duškaj Bezdrob